რისი უფლება ენიჭებათ ასილოს მაძიებელ პირებს და რით ეხმარება მათ სახელმწიფო

0
4350

საერთაშორისო დაცვის განმცხადებელი არის მესამე ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნებს წარუდგენს განცხადებას რეგიონალური განყოფილებების ან თავდაცვის დამოუკიდებლობის მასშტაბით, ან თავდაცვის სფეროში, რომელიც მდებარეობს მიმღებ და საიდენტიფიკაციო ცენტრებში.

როგორც საბერძნეთში საერთაშორისო დაცვის განმცხადებელი, თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები:

 1. თქვენ გაქვთ უფლება დარჩეთ საბერძნეთში, სანამ განიხილება თქვენი მოთხოვნა და არ გამოცხადდება დეპორტაცია
 2. თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ იმოძრაოთ და იმუშავოთ ქვეყნის ფარგლებში, თუ თქვენ მიიღებთ ბარათს
 3. თუ არ მუშაობთ და თქვენი ფინანსები არ არის საკმარისი თქვენი ყოველდღიური საჭიროებების დასაფარად, თქვენ გეკუთვნით შეღავათები. ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ განაცხადის განთავსება სტუმართმოყვარეობის ცენტრში ან სხვა საცხოვრებელში (საცხოვრებელი სახლების პროექტები კერძო სახლები ან სასტუმროები). თქვენი მოთხოვნა მიიღება, თუ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს
 4. თქვენ უფლება გაქვთ იმუშაოთ საბერძნეთის კანონმდებლობით დადგენილი პირობებით.
 5. თქვენ გაქვთ დაზღვევები და შეღავათები ისევე როგორც საბერძნეთის სხვა მოქალაქეებს
 6. თქვენს შვილებს ააქვთ უფლება, მიიღონ ზოგადი განათლება
 7. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ პროფესიული განათლება.

როგორც საბერძნეთში საერთაშორისო დაცვის განმცხადებელი, თქვენ გაქვთ შემდეგი ვალდებულებები:

 1. არ გაქვთ უფლება იმოგზაუროთ ქვეყნის გარეთ
 2. თქვენ უნდა დარჩეთ საბერძნეთში, სანამ არ განაცხადებთ ქვეყნის დატოვების სურვილის შესახებ
 3. არ შეგიძლიათ თქვენი ოჯახის წევრების ჩამოყვანა ქვეყანაში
 4. თქვენ უნდა ითანამშრომლოთ საბერძნეთის ხელისუფლებასთან ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება თქვენს განაცხადს და თქვენი პირადობის შემოწმებას.
 5. მიმღები ორგანოების წინაშე უნდა წარდგეთ პირადად, დაუყოვნებლად, კომპეტენტური ორგანოების გამოძახებისთანავე.
 6. თქვენ უნდა მიაწოდოთ თქვენი სამგზავრო დოკუმენტი და თქვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ეხება განცხადების და თქვენი პირადობის, წარმოშობის ქვეყნისა და წარმოშობის ადგილის, აგრეთვე ოჯახური მდგომარეობის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს.
 7. დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ თავშესაფრის სამსახურს თქვენი სახლის მისამართისა და საკონტაქტო მონაცემების, აგრეთვე ნებისმიერი ცვლილების შესახებ (დანართი: ბმული 6). ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ ონლაინ განაცხადი საკონტაქტო ინფორმაციის შეცვლისთვის (ელექტრონული განაცხადების ბმული). თავშესაფრის სამსახური გამოგიგზავნით მისამართს, სადაც აცხადებთ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს.
 8. უნდა გამოცხადდეთ თქვენი საბუთების ვადის გასვლის დღემდე და არა უფრო გვიან.